Get Adobe Flash player

โปรโมชั่น


โปรมตรวจสุขภาพนักศึกษา
คลิกดูรายละเอียด >>

Skin Test ทดสอบโรคภูมิแพ้
คลิกดูรายละเอียด >>

โปรแกรมสำหรับตรวจสุขภาพผู้ประกันตน
คลิกดูรายละเอียด >>

สรงน้ำพระสืบสานประเพณี เทศกาลสงกรานต์

12-04-2017 15:43

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมที่สำหรับสรงน้ำพระสำหรับผู้มารับบริการ และได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น #rajavejchiangmai #marketingrjh

เทศกาลสงกรานต์

12-04-2017 15:41

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จึงห่วงใยประชาชนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขับขี่ปลอดภัย หากพบอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง 053-801999 ต่อ 132 , 133 ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง #rajavejchiangmai #marketingrjh ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง

10-04-2017 11:04

วันที่ 9 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง

พิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม

10-04-2017 11:01

วันที่ 9 เมษายน 2560 เป็นวันสิริมงคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ทำพิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL