Get Adobe Flash player
ค้นหาแพทย์
แผนก : ชื่อแพทย์ :


ชื่อแพทย์ : ทพญ.ภัทรวรรณ ไหวเคลื่อน

แผนก : ทันตกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-20.00น. 09.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : ทพญ.อังคนา อารียา

แผนก : ทันตกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-20.00น. 09.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.กมล แก้วมณีนวล

แผนก : กุมารเวชกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-11.30น. 13.00-16.30น.

ชื่อแพทย์ : นพ.คมสัน ประจงทัศน์

แผนก : ศัลยกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-16.00น. 09.00-16.00น. 09.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.จิตร จิรรัตน์สถิต

แผนก :

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-16.00น. 13.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.ฉัตรชัย เจริญศรี

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน :

ชื่อแพทย์ : นพ.ชำนาญ จันทร์นวล

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน :

ชื่อแพทย์ : นพ.ณรงค์ เลาหวิรภาพ

แผนก : อายุรกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-16.00

ชื่อแพทย์ : นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์

แผนก : กุมารเวชกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-20.00น. 08.00-17.00น. 08.00-20.00น. 08.00-12.00น. 8.00-12.30น.

ชื่อแพทย์ : นพ.ธนาณัติ สืบวงศ์นิรัตน์

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-17.00น. 08.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.ธัญ จันทรมังกร

แผนก : ไตเทียม

เวลาปฏิบัติงาน : 90.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.พันธ์พงศ์ ตาเรืองศรี

แผนก : ไตเทียม

เวลาปฏิบัติงาน :

ชื่อแพทย์ : นพ.พิรัฐ ศิริพิพัฒนมงคล

แผนก : กระดูก

เวลาปฏิบัติงาน : 130..-16.00น. 9.00-16.00น. 9.00-16.00น. 13.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.ภัทร จันทนพศิริ

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-17.00น. 08.00-20.00น. 08.00-17.00น. 08.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.ภาคภูมิ ภูมิเจริญ

แผนก : กระดูก

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-16.00น. 09.00-12.00น. 13.00-16.00น. 13.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.ภาคิไนย ประยงค์

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน : 07.00-160..น. 08.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.มังกร สวัสดิ์

แผนก : สูติ-นรีเวช

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-17.00น. 09.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

แผนก : จักษุ

เวลาปฏิบัติงาน : 10.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.วรวุฒิ ชุติพงษ์วิเวท

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-12.00น. 08.00-17.00น. 08.00-12.00น. 08.00-17.00น. 08.00-12.00น. 08.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.วันชาติ  แปงเครื่อง

แผนก : ศัลยกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-16.00น. 09.00-16.00น. 09.00-16.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.วินิจ สีมาขจร

แผนก : กระดูก

เวลาปฏิบัติงาน : 13.00-16.30น. 09.00-16.00น. 13.00-16.30น. 09.00-16.30น.

ชื่อแพทย์ : นพ.วิรัศวินจิตตสุทธิ์

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-17.00น. 08.00-12.00น. 08.00-17.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล

แผนก : ไตเทียม

เวลาปฏิบัติงาน : -

ชื่อแพทย์ : นพ.สมชาติ ไชยเวช

แผนก : ศุนย์ตรวจสุขภาพ

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

แผนก : ศัลยกรรม

เวลาปฏิบัติงาน :

ชื่อแพทย์ : นพ.สาธิต จารุโรจน์สกุลชัย

แผนก : อายุรกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-20.00น. 09.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : นพ.เอกราช อมรรังสรรค์

แผนก : ความงามและผิวพรรณ

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล

แผนก : ระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาปฏิบัติงาน :

ชื่อแพทย์ : พญ.ธิพาจันทร์ คงศรีเจริญ

แผนก : กุมารเวชกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 07.00-16.00น. 07.00-12.00น. 13.00-15.00น.

ชื่อแพทย์ : พญ.ปิยฉัตร จันทรมังกร

แผนก :

เวลาปฏิบัติงาน :

ชื่อแพทย์ : พญ.พัชรินทร์ กรุงวงศ์

แผนก : กุมารเวชกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-15.00น. 17.00-20.00น. 09.00-15.00น. 12.30-20.00น.

ชื่อแพทย์ : พญ.ภัทรนิษฐ์ อริยพสิษฐ์

แผนก : กุมารเวชกรรม

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-17.00น. 08.00-20.00น. 08.00-17.00น. 08.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : พญ.สุภาพร เกียรติพลพจน์

แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป

เวลาปฏิบัติงาน : 08.00-17.00น. 08.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : พญ.สุรีย์ สิมารักษ์

แผนก : สูติ-นรีเวช

เวลาปฏิบัติงาน : 09.00-15.00น. 09.00-12.00น.

ชื่อแพทย์ : พญ.อาภาภรณ์ ลิ้มพัสถาน 

แผนก : รังสี

เวลาปฏิบัติงาน :

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL