กิจกรรมอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมการทำอาหารเพื่อสุขภาพในโครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหนองหอย โดยให้ความรู้เรื่องโภชนาการผู้สูงอายุและอบรมแบบ work shop การทำอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลหนองหอย