นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์