นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์