นพ.วินิจ สีมาขจร

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์