นโยบายจากผู้บริหาร

“ถ้าพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ การทำงานคนเดียวอาจจะสำเร็จได้ แต่ต้องใช้เวลามุมมองอาจจะแคบ การทำงานเป็นทีมจับมือกันทำงานประสานกันตลอดเวลา จึงจะ ไม่สะดุด มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าได้มีความขัดแย้ง ถ้ามีต้องหาผู้ชี้แนะหาทางออกร่วมกันทุกอย่าง ย่อมมีเหตุผลในตัวของมัน ถ้าทำงานเป็นทีมก็จะมีคุณภาพและยั่งยืน ทุกอย่างต้องพึ่งพานวัตกรรม ต้องให้บริการอย่างมีคุณค่าจึงจะขับเคลื่อนและแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ เพิ่มพูนความรู้ในงานอย่าง สม่ำเสมอ ทำงานอย่างมีความสุข องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผลก็จะกลับมาหาเราทุกคน องค์กรมีผล ประกอบการดี ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ถือหุ้นและพนักงาน พนักงานก็จะมีความสุขในการทำงาน”


คุณหัสดิน โปรเทียรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่