โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 

 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 150 เตียง
 • พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่
 • บริการด้านสุขภาพด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทางเคมีของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความแม่นยำอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ปี 2562 – 2566

 

วิสัยทัศน์

 

“โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาแบบมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยความปลอดภัย และประทับใจ”

 

พันธกิจ

 

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลและการบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจ
 2. พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพที่มีมาตรฐาน
 3. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
 5. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย
 6. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาล

ค่านิยม

 

ให้บริการชั้นนำแบบ “RACHA”

            คำนิยาม

 1. R : Risk Beware รู้และตระหนักเรื่องความเสี่ยง
 2. A : Attitude ทัศนะคติที่ดี
 3. C : Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 4. H : Happy Human สุขภาพจิต สุขภาพกายดี
 5. A : Ability ใช้มาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่

 

เข็มมุ่งปี 2563

 

 1. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P Safety)
 2. SMART Hospital ด้านพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
 3. พัฒนาสมรรถนะด้านความเสี่ยงทางคลินิกสำหรับสหสาขาวิชาชีพ
 4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรคที่สำคัญ ได้แก่ Sepsis, ACS, Ischemic stroke

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL Presentation

Play Video