โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 

 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 150 เตียง
 • พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่
 • บริการด้านสุขภาพด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทางเคมีของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความแม่นยำอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ปี 2562 – 2566

 

วิสัยทัศน์

 

“โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาแบบมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยความปลอดภัย และประทับใจ”

 

พันธกิจ

 

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลและการบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจ
 2. พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพที่มีมาตรฐาน
 3. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
 5. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย
 6. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาล

เข็มมุ่งปี 2565

 

 1. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P Safety)
 2. พัฒนาศักยภาพเฉพาะทางเช่น ER, ICU, ไตเทียม, กุมารเวชกรรม
 3. พัฒนาสมรรถะด้านความเสี่ยงทางด้านลิคนิกสำหรับสหสาขาวิชาชีพ
 4. พัมนาการดูแลผู้ป่วยรายโรคที่สำคัญได้แก่ Sepsis, ACS, Ischemic stroke
 5. Resilience หลังสถาการณ์ COVID

ค่านิยม

 

ให้บริการชั้นนำแบบ “RACHA”

            คำนิยาม

 1. R : Risk Beware รู้และตระหนักเรื่องความเสี่ยง
 2. A : Attitude ทัศนะคติที่ดี
 3. C : Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 4. H : Happy Human สุขภาพจิต สุขภาพกายดี
 5. A : Ability ใช้มาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่’

แผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

 

 1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
 2. ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
 3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการตลาด

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL Presentation

Play Video