นพ.อนุกูล นิรมิตสันติพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์