อ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์