ตรวจ Covid-19 ฟรี บัตรประกันสังคม และ บัตรทอง

สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม - บัตรทอง

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เชิญผู้ถือบัตรประกันสังคม บัตรทอง ของทุกโรงพยาบาลที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทราบผลการตรวจภายใน 12-24 ชั่วโมง ด้วยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่สามารถตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19)
🔹 หากไม่มีอาการป่วย
เจ้าหน้าที่จะคัดกรองและซักประวัติท่านเบื้องต้น หากแพทย์พิจารณาว่าท่านเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง จะส่งตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
🔹 หากมีอาการป่วย
ท่านมีอาการไข้ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย และแพทย์พิจารณาว่าท่านเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง จะส่งตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19
………………………………………………………………
🔺 สำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ ให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งตามระบบประกันสังคม ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉิน หรือฉุกเฉินสถานที่ได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย