บริการแผนกฉุกเฉิน

บริการดูแลรักษา รับย้าย-ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับ อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุผ่านระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องการรับการรักษาอย่างรีบด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง ห้องฉุกเฉิน 053-801999 ต่อ 132-133