โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

 

 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ขนาด 150 เตียง
 • พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีเครื่องมือทางการแพทย์รวมทั้งเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่
 • บริการด้านสุขภาพด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ทางเคมีของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความแม่นยำอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ปี 2562 – 2566

 

วิสัยทัศน์

 

“โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาแบบมาตรฐานสากล ให้บริการด้วยความปลอดภัย และประทับใจ”

 

พันธกิจ

 

 1. พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลและการบริการ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และ พึงพอใจ
 2. พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพที่มีมาตรฐาน
 3. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
 5. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย
 6. ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงพยาบาล

เข็มมุ่งปี 2562

 

 1. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (2P Safety)
 2. SMART Hospital พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
 3. พัฒนาสมรรถนะด้านความเสี่ยงทางคลินิกสำหรับสหสาขาวิชาชีพ
 4. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยรายโรคที่สำคัญ ได้แก่ Sepsis, ACS, Ischemic stroke

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ปี 2562 – 2566

 

 1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
 2. ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 4. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL Presentation

Play Video